Yapı Ruhsatı
Yapı Ruhsatı

Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

Yapı Ruhsatı; yapılması planlanan yapı için devletin yetkili birimlerinden alınan yapılaşmaya dair izin belgesidir. Yasal kaynağı İmar Kanunun 21. maddesidir. Yapının adresi, imar durumu tarihi, tapu bilgileri, mal sahibi bilgileri, müteahhit bilgileri, şantiye şefi bilgileri, bağımsız bölüm sayısı ve niteliği, kat sayısı, oturum alanı, toplam alan bilgileri, yüksekliği, arsa değeri, teknik hacim bilgileri, proje müellifi bilgileri, yapı denetim bilgileri gibi yapıya ait birçok bilgiyi içerir. Geçerlilik süresi 5 yıldır. Yapı ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl içinde başlanmayan yapıların ruhsatı geçersiz olur. Ülke genelinde yapı ruhsatı TS8737’ye göre düzenlenen sabit bir formdur. Yapı ruhsatı benzer yapı dahil olsa her yapı için ayrı ayrı düzenlenir.

Yapı Ruhsatı Düzenleme Yetkileri

Ruhsat verme yetkisi, Belediyelere, Valiliklere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Serbest Bölge Müdürlüklerine ve Organize Sanayi Müdürlüklerine verilmiştir. Belediye ve valiliklere verilen yetki; İmar Kanunun 21. maddesine göre verilmiştir. Belediye sınırları içinde Belediyeler, belediye sınırları dışında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen yetki; İmar Kanunun 8. maddesinin g bendinde ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 59. maddesinde belirtilmiştir. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 59. maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı ruhsatı düzenleyebilme koşulları aşağıda sıralanmıştır.

  • Kanun ve diğer mevzuat kapsamında Bakanlığa görev olarak verilen yapıların ruhsatı Bakanlık adına Müdürlüklerce düzenlenir,
  • Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuat kapsamında gerektiğinde Bakanlık adına Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerince düzenlenir,
  • Özel proje alanları ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin yapıların yapı ruhsatları Bakanlık adına Müdürlüklerce düzenlenir,
  • İlgili kişiler ruhsat başvurusu yaptığı zaman yetkili idare başvurudan itibaren 2 ay süre zaafında ruhsat vermez ise bölgedeki valilikten talebi ve valilik makamının teklifi üzerine müdürlük yetkili idarenin görüşüne başvurur. Yetkili idare ruhsatın düzenlenmemesine ilişkin açıklamaları 15 gün içerisinde detaylı bir şekilde sebepleriyle birlikte müdürlüğü gönderir. Eğer bu açıklama görüşü gönderilmez ise olumsuz durum yok sayılır. İdare tarafından gönderilen etraflıca hazırlanmış görüş incelenir en geç 15 gün içerisinde mevzuata uygun kararı görülürse yapı ruhsatını resmen müdürlük kendisi düzenler.

Serbest bölgeler kanunu 5. maddeye göre bu bölgelerde arazinin inşaat için kullanılması ve şantiye gibi tesislerin yerleştirilmesi ile ilgili izin ve ruhsat işlemleri bölge müdürlüğünde hazırlanır ve denetime tabi tutulur. Organize sanayi bölgesinde verilen ruhsatlar Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 4. maddesine göre organize sanayi bölge müdürlükleri tarafından verilir.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *