yapı ruhsatı çeşitleri
yapı ruhsatı çeşitleri

Yapı ruhsatı çeşitleri ve gerekli belgeler

Yapı ruhsatı çeşitleri formunun 8. bölümünde belirtilen ruhsatı veriliş amacı bölümüne göre yapı ruhsatı, yeni yapı, yenileme, yeniden, ek bina, kat ilavesi, ilave, geçici, tadilat, dolgu, restorasyon, güçlendirme, kullanım değişikliği, fosseptik, mekanik tesisatı, elektrik tesisatı, isim değişikliği, istinat duvarı, bahçe duvarı olmak üzere 18 çeşit olarak düzenlenebilir. Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 18. maddesine göre ilk ruhsat düzenlendiği tarihten sonra hangi amaçla olursa olsun yapılan her ruhsat işlemi ile beş yıllık süre yeniden başlar.

Veriliş amaçlarına göre düzenlenen yapı ruhsatı çeşitleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

 1. Yeni yapı ruhsatı, boş parselde inşa edilecek yapı için düzenlenen veya parsel içinde bulunan mevcut yapıdan bağımsız inşa edilecek yapı için düzenlenen ruhsattır.
 2. Yenileme ruhsatı; ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içinde başlanıp da her ne sebeple olursa olsun başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilemeyeceği anlaşılıp, beşinci yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye başvurulması sonucu düzenlenir.
 3. Yeniden ruhsat; ruhsat düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde inşasına başlanmayan veya iki yıl içinde başlanıp da beş yıl içinde bitirilmeyen ve ruhsat süresi içerisinde ruhsat yenilemesi için başvurulmaması nedeniyle ruhsatsız duruma düşen yapılar için düzenlenir. Yeniden ruhsat düzenlenme işlemlerinde, ruhsatın yeniden düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan imar planı kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulama yapılır.
 4. Ek bina ruhsatı, parsel içerisindeki mevcut binaya yapılacak ek bina imalatı için düzenlenir.
 5. Kat ilavesi ruhsatı, mevcut yapı üzerine yapılacak kat ilavesi imalatı için düzenlenir
 6. İlave ruhsatı, mevcut yapıya ilave yapılacak yapılar için düzenlenir.
 7. Geçici ruhsat, muvakkat inşaat ruhsatıdır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesinde tanımlanan şartlara göre muvakkat inşaat ruhsatı düzenlenir. Muvakkat ruhsat süresi 10 yıldır.
 8. Tadilat ruhsatı, mimari, statik, elektrik veya mekanik tesisat projelerinin bir veya birkaçında basit tadilat dışında kalan tadilatlar için düzenlenen ruhsattır.
 9. Dolgu ruhsatı, parselde yapılacak dolgu imalatı için düzenlenir.
 10. Restorasyon ruhsatı, tescilli yapılar için düzenlenen restorasyon projesine istinaden düzenlenir.
 11. Güçlendirme ruhsatı, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 8. maddesinin 5. Bendine göre riskli tespit edilen binaların güçlendirmesinde ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’n 19. maddesine göre binanın güçlendirmesinde, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin 7. Bölümündeki şartlara göre düzenlenen güçlendirme projesi ile düzenlenir.
 12. Kullanım değişikliği ruhsatı, yapıların kullanma amacını değiştirmek üzere yapılan değişikliklerde kullanım değişikliği ruhsatı düzenlenir.
 13. Fosseptik ruhsatı, fosseptik imalatı için düzenlenir.
 14. Mekanik tesisatı ruhsatı, mevcut binada mekanik tesisatta yapılacak değişiklik için düzenlenir.
 15. Elektrik tesisatı ruhsatı, mevcut binada elektrik tesisatta yapılacak değişiklik için düzenlenir.
 16. İsim değişikliği ruhsatı, yapı ruhsatında ismi geçen; yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapı denetim kuruluşu, fenni mesul değişikliklerinde bir veya birkaçı gerçekleştiğinde düzenlenir. Tadilat, ilave kat, güçlendirme gibi tekrar proje hazırlanan ruhsatlarda proje müellifinin değişmesi halinde isim değişikliği ruhsatı düzenlenebilir.
 17. İstinat duvarı ruhsatı, parsel bünyesinde yapı ruhsatı alındıktan sonra yapılacak iksa imalatı için düzenlenir.
 18. Bahçe duvarı ruhsatı, bahçe duvarı imalatı için düzenlenir.

İmar Kanunun 22. maddesinde ilgili idarelere yapı sahipleri ve kanuni vekillerince dilekçe ekinde; tapu veya istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki belgelerinin eklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Fakat günümüzde çıkan farklı yönetmeliklerle istenen evrak sayısı artmış ve dolasıyla ruhsat alma süresi uzamıştır. Aplikasyon krokisi, imar durumu belgesi, kot kesit belgesi, inşaat istikamet rölevesi, zemin etüt raporu, kot kesit belgesi, mimari proje, statik proje, makine ve elektrik projeleri, muvafakatname, inşaat sözleşmesi, şantiye şefi belgeleri, iş güvenliği için istenen belgeler, yapı denetim kuruluşu belgeleri, mütahhit belgeleri, iş güvenliği için belgeler, ruhsat harcı yapı ruhsatı için istenen belgeler arasındadır.

Yapı ruhsatı nasıl alınır yazımız: https://volkanatabey.com.tr/yapi-ruhsati-nasil-alinir

3 thoughts on “Yapı ruhsatı çeşitleri ve gerekli belgeler”

 1. Volkan Bey merhabalar. Restorayson ruhsatı alınırken gerekli evraklar nelerdir. Uzun süredir araştırıyorum. Net bir bilgiye ulaşamadım.

 2. Volkan bey merhabalar;
  Hisseli bir parselde, hissedarların muvafakatını belgelemek amacıyla, parsel maliklerinin işlerin yürütülmesi için verdikleri vekalet ya da müteahhit ile aralarında noterde yaptıkları sözleşme yeterli olur mu yoksa ayrıca hissedar muvafakatı aranması gerekir mi?

 3. Volkan bey merhabalar,
  2 Derecede tarihi eser olan bir binanın ½ sahibiyim. 2011 yılında benim ve o tarihte binanın diğer ½ hissedarı olan diğer ortağın onayı ile bir restorasyon projesi hazırlandı ve Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. O tarihten sonra söz konusu binada restorasyona ilişkin olarak en ufak bir çalışma yapılmadı.
  Diğer ½ hissedarın vefat etmesinden sonra tek hissedarı olan oğlu restorasyon yapılmasını istememekte, binanın aynen muhafaza edilmesini tercih etmektedir
  Anıtlar Kurulu almış olduğu yeni bir karar ile restorasyon projesine ivedilikle başlanmasını talep etmiştir.
  Gelinen noktada restorasyon yapabilecek finansal gücümüz yok ve ayrıca ortaklar arasında bu konuda anlaşmazlık mevcut.
  Nasıl hareket etmemizi önerirsiniz?
  Teşekkürler/ Saygılar

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *