İnşaat 4.0
İnşaat 4.0

İnşaat 4.0 Nedir?

İnşaat 4.0 kavramı sektörde yakın zamanda ses getirmeye başlamıştır. İnşaat sektörü teknolojileri takip etme konusunda birçok sektörün gerisinden gelmektedir. Küresel boyuttaki genel kanı ise sektörün değişime direnç gösterdiğidir. Fakat son yıllarda gelişen teknolojilerin ve yeniliklerin etkisiyle ortaya çıkan Endüstri 4.0 kavramı inşaat sektörünü de etkisi altına almış ve sektördeki birçok ihtiyacı karşılayacak olan teknolojiler yavaş yavaş da olsa inşaat alanına girmeye başlamıştır.

4. Sanayi Devrimi olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 kavramı tüm dünyada dijital dönüşüm anlamında yaşanan en önemli gelişmelerden biridir. Endüstri 4.0 ve peşi sıra gelen birçok yenilikçi teknolojinin imalat sektöründe gösterdiği olumlu etkiler (pazarda rekabet üstünlüğü, üretimde esneklik, verimlilik vs.) birçok endüstriyi etkisi altına alırken kısa zamanda inşaat endüstrisinin de dikkatini çekmiş ve İnşaat 4.0 konseptiyle sektöre yansımıştır. Yaklaşık son yüz yılda inşaat endüstrisinde yapım ve yönetim metodunda önemli bir değişim ve gelişim söz konusu değilken İnşaat 4.0 ile gelen yeni üretim anlayışı daha az hatayla, daha güvenli, düşük maliyetle, hızlı, verimli, sürdürülebilir ve kaliteli üretimi hedeflemektedir.

Sanayideki son trend ve teknolojilerin üretimde yarattığı değerler diğer endüstrilerin de dikkatini çekmekte ve kullanılabilirliği ölçüsünde uygulama bulmaktadır. Sonuç olarak ülkelerde ekonomik ve sosyal anlamda bir gelişim ve değişim söz konusu olmaktadır. Bu nedenledir ki tarih boyunca ülke düzeyinde gelmişlikle sanayi alanındaki gelişmişlik birlikte değerlendirilmiştir. Her geçen gün gelişmiş ülkeler ekonomide rekabet üstünlüğünü elde tutma, küresel ve bölgesel pazarda lider olma kaygılarıyla sanayide yeni yöntem ve uygulamalar aramakta, yenilikler keşfetmektedirler. Son zamanlarda gelişmiş ülkelerdeki yeni üretim anlayışı ise Endüstri 4.0‟dır.

İnşaat sektöründe saha çalışmalarında verimlilik oldukça düşüktür. Sektörün bilgisayar destekli inşaat, otomasyon, prefabrikasyon gibi ileri teknolojilere entegre olmaması verimlilik kayıplarının en önemli nedenlerindendir. Günümüzde bankacılık, imalat, otomobil gibi birçok sektör, kaynaklarını daha etkin kullanmak, seri üretmek ve üretimdeki hatayı minimize etmek için dijitalleşme ve bilgi teknolojilerini kullanırken inşaat sektörü dijitalleşmenin getirdiği faydaları yeni farkına varmıştır.

Almanya‟da ortaya çıkan ve 4. Endüstri Devrimi olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 konsepti üretim endüstrisini büyük ölçüde değiştirmiş, bu değişim inşaat endüstrisini de etkilemiştir. İnşaat 4.0 tanımını daha anlaşılır hale getirmek gerekirse, Endüstri 4.0’ı oluşturan gelişmiş teknolojilerin ve yeni üretim şekillerinin inşaat projesi hayatında kullanılarak otomatik ve dijital hale getirilmesidir. Endüstri sektöründe olduğu gibi projelerin üretim ve yönetim şeklinde keskin değişimler ve gruplandırmalar olmasa da inşaat sektörü de zaman içinde evrimleşmiş ve yavaş da olsa teknolojik gelişmelere kayıtsız kalamamıştır. Sektör günümüze gelinceye kadar aşağıdaki süreçlerden geçmiştir:

İnşaat 1.0: Kazma ve kürek benzeri oldukça basit el aletleri ile yapılan inşaat işleridir.

İnşaat 2.0: Mekanize araçların kullanıldığı örneğin vinç gibi makinelerle yapılan işler.

İnşaat 3.0: BIM ve Revit gibi çizim ve modelleme işlerinin yapıldığı yöntemlerdir.

İnşaat 4.0: İnternetin ve ileri teknolojik aletlerin üretime dahil olduğu dronelar ve sanal gerçekliğinde geldiği üretim şeklidir.

İnşaat sektörü sanal gerçeklik: https://volkanatabey.com.tr/insaat-muhendisligi-sanal-gerceklik-uygulamalari

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *