Sta4CAD Programı Nedir?

24.08.2018
Sta4Cad

Sta4Cad programı çok katı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme üç boyutlu analizini gerçekleştiren ve elde edilen sonuçlara göre proje çizimlerini yapan bir paket programdır. Program, hesaplama yöntemi olarak rijitlik matris kullanılmaktadır. Döşemeler yatay düzlemde sonsuz rijit kabul edilir. Bu sayede kat düzlemi ve eleman uçlarında olmak üzere dx, dy, qz deplasmanları bulunarak yapının denge denklemleri kurulmaktadır.

Deprem analizi yapılırken aynı şekilde kat döşemeleri rijit diyafram kabul edilip her kat için ( dx, dy) olmak üzere iki deplasman ile bir dönme (θz) bulunmaktadır. Döşeme yükleri yield-line teorisine göre nonortogonal geometri dikkate alınarak kiriş ve kolonlara aktarılmaktadır. Equilibrum Metodu ile plak kırılma doğruları bulunmakta ve gerçekleştirilmektedir.

Döşemelerin kolonlara gelen kısmı direkt kolona; kolon dışında kalan kısımlar ise kirişlere aktarılmaktadır. Kirişlerin kolon içindeki bölümü sonsuz rijit kabul edilerek Moment-Alan (Mohr) Metodu ile hesaplanmaktadır. Programın statik analiz opsiyonlarında kolon kiriş rijitlik bölgesi için sozsuz rijit-değişken rijitlik ve rijitlik bölgesi alma şeklinde üç ayrı seçenek sunulmaktadır.

Perdelere dik yönde oturan kirişlerde, lokal deformasyon etkileri dikkate alınarak elastik ankastre çözüm opsiyonel olarak programda kullanılmaktadır. Dinamik analiz sırasında toplanmış kütle modeli kullanılmakta ve dönme kütlesel atalet momentinin hesabında, düzgün yayılı kütle kabulü yapılmaktadır.

Ayrıca Türkiye’de gerek hesaplarda ve gerekse çizimlerde dünya standartları yakalanamamıştır. Dünyada her çizimin özellikle ölçülendirilmesinden yazı boyutuna kadar bir standardı mevcuttur. Türkiye’de artık yavaş yavaş programlar aracılığıyla bir standarda gitme zorunluluğu oluşmaya başlamıştır.

Paket programların olumlu yanlarının yanı sıra birtakım olumsuz yanları da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi analiz sonrası çıktı sonuçlarının dilendiği gibi değiştirilerek, gerçekle ilgisi olmayan çıktıların alınabilmesidir. Mühendislik ahlakıyla bağdaşmayan bu durum sayesinde kontrol kurumları bile aldatılabilmektedir.

Diğer bir olumsuz yönü ise, mühendisin çalışma hayatına bilgisayarın bu denli çabuk ve hızlı yerleşmesi bazı yanlış anlamaları da beraberinde getirmektedir. Mühendislik bilgisi olmayan ancak bilgisayar bilgisi fazla olan kişilerin proje üreticiliği yapabileceğini düşünen arkadaşlarımızın sayısı oldukça fazladır. Bu yüzden de mühendislik eğitimi olmayan kişiler proje üretmeye çalışmaktadırlar. Bu da mühendislik eğitimine olan ilgiyi azaltmaktadır.


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...