facebook twitter

Konutların enerji ihtiyacı

27.10.2018

Günümüzde, enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarının kullanımı, insan faaliyetlerinin neredeyse her aşamasında yer almaktadır. 20. Yüzyılda dünya nüfusu dört kat artarken, tüketilen enerjinin on altı kata ulaştığı tespit edilmiştir. Enerji tüketiminin önemli kaynaklarından biri olan konutlarda enerji tüketimi ise hızlı nüfus artışı, kentleşme, teknolojik gelişmeler ile yaşamda kalite ve konforun artması gibi etkenler nedeniyle artmaya devam etmektedir.

Küresel enerji tüketiminin iki katına çıkması elektrik, sıcak su, ısıtma, ulaşım gibi günlük yaşamın vazgeçilmez unsurlarının enerjiyle bağlantılı olması enerji stratejisinde köklü değişimleri ve finansal teşvikleri gerektirmektedir. Gelişmiş ülkelerde enerjinin yarısından fazlasını tüketen ve iklim değişikliğine neden olan gazların yarıdan fazlasını üreten, en kirletici öğeler olarak yapılar tanımlanmaktadır. Yapılar sınıfının içinde konutlar ise toplam enerjinin %26’lık tüketim oranına sahiptir.

Konutların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için enerji tüketimlerini azaltmak gerekmektedir. Enerji etkinliğini sağlamada; çevresel sorunlara duyarlı, ekolojik dengeyi koruyan, insan yaşamı için gerekli konfor ve sağlık koşullarını yerine getiren konut tasarımları ön plana çıkmaktadır. Enerji etkin, çevresel duyarlı yapıların tasarımı, yapının uygulanacağı bölgenin özelliklerine ve fiziksel çevre koşullarına göre farklılaşabilir. Bu nedenle bölgenin değişen fiziksel çevre koşullarına uygun ölçütlerin seçilmesi ve önceliklerin belirlenmesinde, proje tasarım ekibinin ekonomik, işlevsel ve alana ilişkin kısıtları değerlendirmesi enerji tasarımı optimizasyonuna sistematik yaklaşımla mümkün olabilmektedir.

Enerji tüketiminin büyük bir kısmının binalardaki ısı ve elektrik tüketimiyle bağlantılı olduğu düşünüldüğünde, enerji tüketiminin ve çevreye olan etkilerinin azaltılmasında farklı stratejiler gözetilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Etkili bir müdahalenin enerji tüketiminin önemli bir kaynağı olan konut üretiminde ele alınması gerekmektedir. Bina sektörünün yüksek oranda verimlilik kazancı sağlama potansiyeli mevcuttur. Bu anlamda konut yaşam döngüsünde enerji tüketiminin en aza indirilmesi daha sürdürülebilir çözümler oluşturulmasına imkân verecektir.

Isı yalıtımını, çevresel etkilerle birlikte sağlıklı ve konforlu yaşam için minimum enerji ihtiyacı ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber sağlıklı ve konforu yüksek ortamlarda yaşama isteğinin artmasına karşılık sadece ülkemizde değil, bütün dünyada enerji kaynaklarının tükenmesi enerji verimliliği konusundaki çalışmalara hız vermiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar bir yandan temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yolunu açarken diğer taraftan enerjinin verimli kullanılması ile enerji tüketimini azaltacak yöntemleri kullanmanın zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle enerji verimliliğine öncelik verilmesi, enerjinin verimli kullanımına yönelik özellikle binalarda ısı yalıtım teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanması çok önemlidir.

Konutların ısıtma ve soğutmada tüketilen enerji miktarını azaltmanın en etkili yolu ısı yalıtımı uygulamasıdır. Isı yalıtımı ile binanın ısı kaybı ve ısı kazancı azaltılarak, ısıtma ve soğutma için harcanan enerji miktarı ve atmosfere salınan sera etkisine ve hava kirliliğine neden olan yanma ürünleri de azalacaktır.

Türkiye’deki enerji tüketiminin yüzde 71’i ithalat yoluyla, yüzde 29’u ise yurt içi üretimden karşılanmaktadır. 2012 yılı toplam ithalat miktarı olan 236,5 milyar dolar’ın 60,1 milyar doları enerji ithalatına ayrılmıştır. Ayrıca enerji ithalatının toplam ithalat içindeki payı yıllara göre artmaktadır. 2011 yılında enerji ithalatının toplam ithalat içindeki payı yüzde 22,5 iken 2012 yılında bu oran yüzde 25,1’e yükselmiştir. Türkiye kömür bakımından zengin ve rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek olsa da enerji ihtiyacının karşılanmasında asıl gereken petrol ve doğalgaza sahip değildir. Türkiye dünyanın en çok doğalgaz ithal eden sekizinci, en çok petrol ithal eden on üçüncü ülkesidir. İthal edilen petrol ve doğalgaz fiyatları normal olarak dolara endeksli bir şekilde fiyat artışına sebep olmaktadır.


:

:

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benz...

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaş...

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10...

Günümüzde, enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarının kullan...

Yüksek yapı elemanlarını Kolon, Perde, Kiriş, Döşe...