22
May
facebook twitter

Sağlık sektöründe risk analizi

Sağlık Sektörü

Risk analizi konusuna değinmeden önce sağlık sektörü konusuna öncelik vermemiz gerekiyor. Ülkemizin en önemli sektörlerinden biri sağlık sektörüdür. Son yıllarda açılan ve açılmaya devam eden şehir hastaneleri, özel hastaneler ve birçok sağlık kuruluşu ile sağlık sektöründe çalışanların sayısı ülkemizde gün geçtikçe artmaktır. Sağlık çalışanlarının yaşadığı iş kazası ve meslek hastalıkları diğer sektörlere oranla daha önemlidir. İnsanlar verimsiz, hastalıklı, sinirli stresli oldukları dönemlerinde hastanelere gelmektedir. Bu da bu sektörün diğer sektöre oranla daha riskli hale getirmektedir.

Risklerin başında enfeksiyon oluşması, bulaşıcı hastalıkların diğer insanlara hızlı bir şekilde nüfus etmesi gibi birçok toplu ölümlü sonuçlanabilecek riskler bulunmaktadır. Hastanelerde bulunan birçok kimyasal, radyoaktif maddeler, kesişici delici aletler buna bağlı bulaşıcı hastalıklar diğer dış ortamlara oranla hastanelerde bulunmakta ve halkın rahatlıkla girip çıktığı çalışma ortamlarında bulunmamaktadır. Buda sağlık sektöründe yapılan risk analizlerini önemli kılmaktadır.

İş sağlığının gelişimine ve tanımına baktığımızda ILO ve WHO tarafında iş sağlığı kavramı ortaya çıkarılmıştır.

ILO ve WHO’ya göre sağlık; kişinin hasta veya sakatlık durumda olmasının ötesinde kişi her yönden kendini psikolojik olarak ta tam sağlıklı yani iyi hissetmesidir.

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)' İş sağlığı ve Güvenliğini: İşçilerin iş kazalarına uğramamaları ve işten kaynaklanan meslek hastalıklarına tutulmamaları için, fiziksel yönden, ruhi yönden ve sosyal yönden iyilik halinde olması için ortamda gerekli alınması gereken önlemlerin tümüdür.

Risk Analizi hakkında bazı tanımlar

İş kazası; kabaca iş yerinde veya işverenin verdiği görevi yerine getirirken meydana gelen olaylar nedeniyle yaralanması veya ölmesi ile sonuçlanan olaylar veya bedenin tümünü her yönden engelli halde olmasına neden olan olay iş kazası olarak tanımlanır.

Meslek hastalığı; çalışanların yaptıkları işten dolayı zamanla işi yapmasına bağlı olarak sağlıklı iken sağlıksız duruma düşmesi meslek hastalığı kavramını ortaya çıkarmıştır.

Tehlike; çalışanın işyerinde veya çalışırken yaralanmasına, hastalanmasına veya mal veya malzemelerin zarar görmesine sebebiyet verebilecek olaylar bütünüdür.

Risk; herhangi istenmeyen durumun oluşması ihtimalidir.

Katlanılabilir/kabul edilebilir risk; herhangi istenmeyen durumun oluşma düzeyi indirilmiş risktir.

Türkiye'de ve Dünya'da risk analizi konusu

Meslek hastalıkları üzerine yapılan ilk çalışmalar 18. yüzyılda Tissot tarafından geliştirilmiştir. Çalışmalarında meslek hastalıkları ve tedavi yöntemleri için araştırma yapılması için meslek hastalığı ve tedavisi üzerine bölümler oluşturulmasını istemiştir. İş kazası ve meslek hastalıkları üzerine 19. Yüzyılda Patissier tarafından istatistikî veriler toplanmış, iş kazası ve meslek hastalıklıları üzerine çalışmalar yapılmıştır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının artması sebebiyle hukuki süreçlere “kaçınılmazlık” ilkesi yerleşmiştir.

1855 yılında Almanya’da yürürlüğe giren ilk defa iş kazası yaşayanlara tazminat ödemesi yürürlüğe girmiştir. Bu uygulama ile Amerika ülkeleri ve Avrupa ülkeleri tazminat ödemeyi kabul etmiş uygulanmaya başlanmıştır. 1919 yılında ILO birtakım çalışmalarını 1948 Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün kurulmasıyla birlikte geliştirmiş ve bunun sonucunda işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramının oluşmasını sağlamıştır.


:

:

Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....