İnşaat sektörü ve İş kazaları

22.05.2018
İş Kazaları

İnşaat sektörü, üretimi, ülke kalkınmasını ve ekonomisini etkileyen bir iş koludur. İnşaatlarda iş kazaları Türkiye ve diğer ülkelerde işgücü ve maddi kaynak kayıplara neden olmaktadır. Son dönemde alınan önlemlerle, gelişmiş ülkelerde iş kazası oranları giderek azalmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum çalışmaları çerçevesinde, inşaat sektörünün de uluslararası büyük projelerde yer almaya başlaması ile ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları olumlu yönde etkilenmiştir.

Her yıl birçok işçi, işyerlerinde meydana gelen kazalar sonucu yaralanmakta,sakat kalmakta,ölmekte veya meslek hastalığına yakalanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği üzerine gerekli hassasiyeti göstermeyip, denetim ve çalışma yapılmaması ülke ekonomisinde dolaylı yoldan zarar vermektedir.

2013 yılı son üç ayında inşaat sektörü %6.2 oranında büyümüş ve inşaat sektöründe yıllık büyüme oranı %7.1 olmuştur. Sektör üçer aylık dönemlerde ilk üç ayda %5.8, ikinci üç ayda %7.6, üçüncü üç ayda %8.6 oranında büyümüştür. Bu veriler ile inşaat sektörü Gayrı Safi Yurt İçi Hasıladan 2013 yılında %6.0 pay almıştır. Günümüzde, İş Sağlığı ve Güvenliği olgusu sadece işçi ve işvereni ilgilendiren bir konu değildir.

Ekonomik yönden verimliliği, toplum sağlığını ve sosyal barışıda etkilemektedir. Son dönemde "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri" ve "Güvenlik Kültürü" ön plana çıkmış; İnsan davranışları ve koruyucu yaklaşım bu çerçevede önem arz eden konular olmuştur.Gelişen teknolojinin insanlığa pozitif etkileri yanısıra insan yaşantısına ve çevreye negatif etkileri olmaktadır. Her yıl bir çok iş kazası olmakta ve birçok meslek hastalığı ortaya çıkmaktadır. Giderek karmaşıklaşan üretim süreçleri, çalışma şartlarındaki değişiklikler, işçilerin bu değiikliklere uyum güçlüğü, rekabet ortamında kâr ve verimlilik artışı amacı ile çalışma temposunu artırması gibi çeşitli nedenler; iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını artırmakta ve dolayısıyla da toplum sağlığıda bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Sonuç olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ülkeler için sosyal ve ekonomik platformda önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş güvenliği üzerine geçmişte reaktif (tepkisel) yaklaşım sergilenir ve olay sonrası inceleme ve düzenleme yoluna gidilir iken; son yıllarda önleyici (proaktif) yaklaşım, yani olay öncesi, çalışanlara ve güvenli olmayan şart ve davranışlara odaklanıp önleyici tedbirler düzenlemeler yoluna gidilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri; çalışanlara güvenli davranış bilincini kazandırmak ve çalışanların yaptıkları iş ile ilgili donanımlarını (bilgi ve becerilerini) arttırmak için yapılan planlı ve programlı eğitim faaliyetleri ifade etmektedir. Günümüzün gelişen yüksek teknolojisi ve sektörel talepler nedeniyle, İş güvenliği eğitimi, hayati bir öneme gelmiştir. Bu nedenle, çalışanların karşılaşabilecekleri tehlikeler ve risklere karşı , gereken nitelik ve sürede iş güvenliği eğitimi alması gereklidir. İş güvenliği eğitimi, çalışanları iş güvenliği bilinci kazandırmakta, yetkinliklerini artırmakta, olumlu yönde davranış değişiklikleri sağlamakta ve bilgi becerilerini artırmaktadır. İş güvenliği eğitimi, çalışanlara, gereken bilgi ,becerileri ve yetkinlikleri kazandırır.


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...