İnşaat Atıkları ve Çevreye Zararları

17.11.2018
inşaat atıkları

Avrupa inşaat sektörü her yıl 820 milyon ton (megagram, Mg veya 1000 kg) inşaat ve yıkım atığı üretmektedir. Bu miktar üretilen toplam atık miktarının yaklaşık %46'sı kadardır. Atıkların bileşim kompozisyonu, %85'i oranında beton, seramik ve duvarcılık olduğunu görünmektedir. Eğer hafriyat malzemeleri hariç tutulursa, 2014 yılında yaklaşık 300 milyon inşaat ve yıkıntı atığı üretilmiştir.

İnşaat sektörü, hem hammaddelerin üretimi, hem de çıkarılması ve projelerinin uygulanması ile ilişkili olumsuz çevresel etkilerin kaynağı olarak bilinmektedir. Binanın inşası sırasında, genellikle gereksiz siparişler veya vasıfsız işçilerin malzemeleri yanlış kullanmasından kaynaklanabilecek gereksiz atıkların üretilmesine neden olabilmektedir. Dünya genelindeki 40 ülkede toplam inşaat ve yıkım atığı üretimi, 2012 yılına kadar yılda 3 milyar tondan daha fazladır. Nüfusu fazla olan Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkeler, yüksek miktarda çıkan inşaat ve yıkıntı atıkları için kapsamlı bir sistem geliştirmeye ihtiyaç duymaktadırlar.

Avrupa ülkelerinde her yıl 180 milyon ton, Almanya’da 30 milyon ton ve ABD’de 136 milyon ton inşaat ve yıkım kaynaklı atık oluşmaktadır. ABD’de inşaat ve yıkıntı atıklarının %43’ü olan 58 milyon tonu konutlardan, 78 milyon ton olan kalan %57’lik kısmı ise diğer kaynaklardan oluşmaktadır. Bu atıkların %8’i yeni bina yapımında, %44’ü yenileme ve %48’i yıkıntı atıklarındandır. Sydney kentinde ise inşaat ve yıkıntı atığı miktarı toplam katı atığın %60’nı oluşturmaktadır. İngiltere’de ise yılda 53,5 milyon ton inşaat ve yıkım atıkları meydana gelmektedir. Bu atıkların %51,2’si depolanmakta, %39,6’lık kısmı olan 21,2 milyon ton ise inşaatlarda yeniden değerlendirilebilmektedir. Brezilya'da 2015 yılında ülkedeki katı atıkların %57’sine tekabül eden yaklaşık 45 milyon ton inşaat atığı meydana gelmiştir.

AB'de inşaat sektörü, dünya çapında üretilen tüm atıkların yaklaşık dörtte birini temsil eden yaklaşık 531 milyon ton inşaat ve yıkıntı atığı üretmektedir. Üretimin çoğu İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan gelmektedir.

Geri dönüştürülmemiş atıklar, inşaat malzemelerinin kaybına ve nihai bertaraf için depolama sahası işgaline neden olmaktadır. Bu atıklarının bertarafı sadece basit bir çevresel kaygı değil; aynı zamanda çimento ve plastikler gibi malzemelerin yeniden kullanımını sağladığı için kaynakların korunması üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu, önemli miktarda hammadde, enerji ve üretim için fayda sağlamaktadır.

Geri kazanılmış agregalar üzerindeki kar payı, doğal agregalı malzemeye uygulanan vergilere bağlıdır. Danimarka ve Hollanda, bu tür yöntem ile inşaat ve yıkıntı atıklarının geri dönüşümünü teşvik etmede başarılı olmuştur. Yapılan çalışmalarda geri dönüştürülmüş agregalar doğal agregaların yerine %100 olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Çin’de yoğun olarak yaşanan kentleşme süreci ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevresel etkilerini incelemek için “Vensim yazılımı” geliştirilmiştir. Modelin simulasyon sonuçları atık üretiminin %40,63 oranında, sera gazı emisyonlarının 12.623,30 kg azaltılabileceği, 3901,05 m³ ’lük atık depolama alanından ve yasadışı döküm yapılan bölgelerden 688,42 m³ ’lük tasarruf edilebileceğini göstermektedir.

İnşaat faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların azaltılması önemli derecede ekonomik yararlar sağlamaktadır. Birleşik Krallık Yapı Araştırma Kuruluşu tarafından yapılan bir araştırmada, İngiliz inşaat atıklarının sadece %5 oranında azaltılması ile milyon sterlin tasarruf edilebileceği belirtilmektedir.

Binaların inşaatı çevre üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir ve inşaat sektörü en büyük kaynak ve hammadde tüketicilerinden biridir. World watch Enstitüsü'nün verilerine göre, binaların inşaatı her yıl taş, kum ve çakılın% 40'ını, kerestenin% 25'ini ve dünyadaki suyun% 16'sını, odun hasadının dörtte birini ve malzeme ve enerji akışlarının beşte birini tüketmektedir.

Büyük miktarlarda inşaat ve yıkım atıkları, uygun şekilde yönetilmedikleri takdirde çevre üzerinde zararlı etkilere neden olmaktadır. İnşaat sektörüne sağlanan malzemeler ile enerji tüketiminin artmasına da katkıda bulunmakta ve depolama sahalarının doluluk oranı artmaktadır. Bu nedenle, bu büyük miktardaki atıkların uygun şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

İnşaat ve yıkıntı atıklarının yarattığı çevresel problemler şunlardır:

*Bertaraf edilen atıkların artan miktarları nedeniyle azalan depolama alanı,

*Tükenen yapı malzemeleri,

*Ciddi olumsuz sağlık etkilerine yol açan depolama alanlarındaki kirlilik artışı,

*Enerji tüketimindeki artış ve enerji üretimi gerektiren bu malzemeler yerine yeni malzemelerin taşınması ve üretilmesi


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...