Yeni yapılacak veya güçlendirilecek yapılarda hangi tür deprem izolatörü kullanılacağı çok önemli bir konudur. Karar vermeden önce detaylı bir araştırma yapılması gerekmektedir. Gerekli statik ve dinamik hesaplar yapılarak ihtiyacın ne olduğu belirlenmelidir. Ayrıca yapının bulunduğu bölgedeki zemin değerleri de izolatör seçiminde önemli bir parametredir. Bu verilerin elde edilmesi için gerekli
Yumuşak kat olayı oluşma nedenleri ve etkileri genel olarak zayıf kat ile benzerdir. Fakat zayıf kat katlardaki düşey elemanların kesit alanları ile ilgiliyken yumuşak kat olayı katların ortalama göreli kat ötelemeleri ile ilgilidir. Deprem yönü doğrultusunda kattaki ortalama kat öteleme oranı bir üst yada bir alt kat ortalama göreli kat
Depremler katı litosfer (yerkabuğu) bloklarının kaymaları ve kırılmalarıyla ortaya çıkan elastik deformasyon enerjisinin deprem dalgası şeklindeki titreşim hareketleri olarak tanımlanırlar. Titreşim hareketleri; cisim ve yüzey dalgaları olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu titreşimler yapı mesnetlerinde zamana bağlı yer değiştirme hareketleri ile dinamik etkiler oluştururlar. Bu dinamik etkiler de en basit tanımlama